Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu

– provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede, finansija, civilne zaštite, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje politike i predlaže odgovarajuće mjere,

– priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti,

– rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenje o činjenicama iz tih evidencija,

– provodi Zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provodbenih planova odnosno njihove izmjene, dopune i revizije,

– vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i drugih propisa iz nadležnosti tržišno, turističko-ugostiteljske, šumarske, veterinarske, lovne i ribolovne, poljoprivredne inspekcije, komunalne, veterinarsko-sanitarne i drugih inspekcijskih poslova iz svoje nadležnosti,

– planira i realizuje programe privrede, obnove i razvoja,

– obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, a u skladu sa Zakonom, uređuje režime voda, korištenje i zaštitu voda,

– izgradnja, održavanje i rekonstrukcija lokalne putne mreže i utvrđivanje prijedloga za kategorizaciju puteva na području općine,

– izgradnja, održavanje i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na području,

– izdaje radničke knjižice,

– rješava o upravnim stvarima odobrenje za rad samostalnim privrednicima i vodi registar izdatih odobrenja,

– vrši nadzor i prati stanje u javnim preduzećima čiji je osnivač općina i predutzećima prema kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika državnog kapitala vrše organi općine i o navedenom izvještava Općinskog načelnika i Općinsko vijeće,

– priprema analitičke, planske i statističke dokumente iz svoje nadležnosti,

– vrši nadzor, koordinira i usmjerava odbrambene pripreme u organima, institucijama, ustanovama i preduzećima saglasno propisima o odbrani,

– prati i obezbjeđuje stanje robnih rezervi,

– priprema dokumentaciju za provođenje postupka privatizacije općinske imovine u skladu sa Zakonom,

– održavanje i korištenje stambenih i drugih objekata na koje općina ima pravo raspolaganja kao i provođenje propisa iz stambene oblasti,

– organizuje i koordinira rad mjesnih zajednica,

– priprema nacrte akata iz oblasti finansije i računovodstva,

– priprema nacrte budžeta i odluke o privremenom finansiranju,

– podnosi izvještaje nadležnim organima iz oblasti finansije i budžeta,

– utvrđuje i prati dinamiku izvršavanja budžeta, vodi propisane evidencije, vrši doznaku budžetskih sredstava, realizaciju finansijskih planova,

– obavlja poslove finansijsko-materijalnog poslovanja općine, fakturisanje, likvidature, knjigovodstva za potrebe organa uprave, obračun plaća i drugih primanja, blagajničke poslove,

– obavlja sve druge poslove iz oblasti budžeta, finansija za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,

– učestvuje u kreiranju sistema finansiranja općih i društvenih potreba kroz sistem taksa, naknada i porezna politika općine,

– vrši nadzor nad izvršavanju poslova,

– uspostavlja saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama, organizacijama i institucijama koje se bave finansijama, te saradnja sa drugim službama unutar organa uprave,

– priprema i učestvuje u pripremi nacrta Ugovora u čijem zaključivanju učestvuje općina,

– priprema nacrte odluka i drugih akata Općinskog vijeća iz okvira svoje nadležnosti, – organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje iz nadležnosti općine,

– priprema programe zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u općini,

– prati stanje pripreme za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje, organizovanje i osposobljavanje civilne zaštite, – organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

– organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja i predlaže program vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje civilne zaštite u općini,

– vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanje i jedinica civilne zaštite,

– određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

– priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanje iz nadležnosti općine,

– vodi propisne evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanjae u skladu sa Zakonom i drugim propisima,

– obavlja poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja u općini u skladu sa Zakonom i drugim općinskim aktima,

– stara se o izvršavanju Zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti,

– izvršava poslove i zadatke za potrebe Općinskog vijeća iz oblasti za koju je nadležna po zahtjevu sekretara Općinskog vijeća, – obavlja statističke, analitičke poslove iz oblasti za koju je nadležna,

– učestvuje u izradi statističkih planova i kapitalne investicije,

– izvještava Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koje je nadležna,

– obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost od strane Općinskog načelnika, kantonalnih i federalnih organa, – rješava u upravnim stvarima iz oblasti prostornog uređenja,

– planiranje, izgradnja i uređenje zemljišta na općinskom nivou,

– izradu, provođenje i primjenu urbanističko-planske regulative,

– plansko korištenje prostora, izgradnja naselja i objekata od interesa za općinu,

– izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenje za izgradnju i odobrenje za upotrebu za građevine i radove od interesa za općinu,

– provodi i prati stanje iz oblasti prostornog uređenja,

– ukazuje na stanje u ovoj oblasti iz oblasti prostornog uređenja,

– prati i provodi Zakone iz oblasti prostornog uređenja i građevinarstva,

– vrši nadzor iz oblasti prostornog uređenja,

Kontakt telefon službe: 035 755 886