Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, brige o djeci, obrazovanju, odgoju, radu, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, lokalnoj informisanosti, organizaciji uprave, boračko-invalidskoj zaštiti, pravima izbjeglih i raseljenih lica, zajedničkim poslovima organa uprave i Općinskog vijeća,

– vodi poslove pisarnice i kancelarijsko poslovanje za općinske organe i službe, kao i poslove arhiva,

– stara se i vodi matične evidencije, državljanstvo, birački spisak, personalne evidencije, – rješava u upravnim stvarima iz oblasti opće uprave,

– vodi službene evidencije i izdaje uvjerenje istih,

– obavlja stručne, upravne i druge poslove iz oblasti za koju je nadležna,

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona drugih i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, provodi utvrđenu politiku, prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite,

– obavlja normativno pravne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite i priprema nacrte propisa i drugih općih akata koji regulišu pitanja iz navedenih oblasti,

– rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu,

– pruža pravnu i drugu stručnu pomoć u zaštiti imovinskih interesa članova porodice šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida u postupcima pred drugim organima.

– stara se o socijalno-statusnim pitanjima boraca, šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida, uključujući i rješavanje stambenih pitanja i drugih statusnih pitanja navedenih kategorija,

– vodi evidenciju o porodicama šehida, plaih boraca i ratnih vojnih invalida, te izrađuje izvještaj o ostvarivanju prava navedenih kategorija lica,

– obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca iz NOR-a, vojnih invalida i njihovih porodica,

– izrađuje planove i programe iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih općih akata u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica,

– izrađuje planove i programe iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih općih akata u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica,

– rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama iz tih evidencija,

– vrši popis ( registriranje) i vodi osnovnu evidenciju o raseljenim licima i izbjeglicama,

– vrši upravne i strčne poslove koji se odnosi na prijem, smještaj i prehranu raseljenih lica i izbjeglica,

– organizuje funkcionisanje kolektivnih centara,

– učestvuje u planiranju izgradnje objekata za smještaj raseljenih lica i izbjeglica i utvrđuje prijeko potrebne radove za dovođenje tih objekata u stanje upotrebljivosti,

– izdaje legitimacije koji se na osnovu činjenice o kojima se vodi službena evidencija, dokazuje Status raseljenih lica i izbjeglica,

– utvrđuje potrebe raseljenih lica i izbjeglica međunarodnim humanitarnim organizacijama,

– obezbjeđuje skladište , vrši distribuciju namirnica raseljenim licima i izbjeglicama i vodi evidenciju o njihovom kretanju,

– priprema nacrte Odluka iz oblasti za koju je nadležna,

– stara se o izvršenju akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

– izvještava Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koju je nadležna,

– obavlja zajedničke poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i općinskih službi,

– priprema tehničke uslove za rad, stara se o obezbjeđivanju objekata, kućnom redu, higijeni,

– obavlja poslove vezane za slobodu pristupa informacijama kao i druge poslove iz oblasti informisanja, obavlja analitičke, statističke i duge poslove,

– učestvuje u izradi nacrta propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti,

– analizira stanje , utvrđuje prijedlog mjera za unapređenje stanja u okviru nadležnosti,

– učestvuje u izradi planova organizacijske prirode,

– obavlja i koordinira poslove za općinske administracije,

– učestvuje u pripremi i organizaciji manifestacija koje organizuje Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

– obavlja i druge poslove koje nisu u nadležnosti drugih službi,

– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove koje joj Općinski načelnik stavi u nadležnost.

Kontakt telefon/fax službe: 035 756 112