Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

J A V N I O G L A S za imenovanje predsjednika i jednog člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH broj 23/01, 7/02, 9/02,
20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08,32/10,18/13,7/14,31/16,41/20),
Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice
u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) (Sl. glasnik BiH broj 29/18 i 36/19), člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje
kandidata za predsjednika i člana Općinske izborne komisije Teočak, Općinsko vijeće Teočak r a s p i s u j e:

J A V N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i jednog člana Općinske izborne komisije Teočak

Član 1.
Raspisuje je javni oglas za imenovanje predsjednika i jednog člana Općinske izborne komisije Teočak.
Predsjednika i članove Općinske izborne komisije Teočak imenuje Općinsko vijeće Teočak uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnosti.
Uslovi, koje kandidat za predsjednika i člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati su slijedeći:

Opći uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

– Predsjednik i član Općinske izborne komisije su osobe sa pravom glasa,
– Predsjednik i član Općinske izborne komisije su lica sa odgovarajućom stručom spremom i iskustvom na provedbi izbora,

1. Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog zakona BiH, predsjednik i član Općinske izborne komisije moraju ispunjavati i posebne uslove:
a) da imaju prebivalište u Općini Teočak,
b) da imaju završen fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
c) da posjeduju iskustvo u provođenju izbora,

2. Pod iskustvom u provedbi izbora, podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH,

3. Predsjednik i član izborne komisije mogu biti lica sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija,
koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
4. Predsjednik i član izborne komisije mogu biti lica koja imaju VII/1 stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema
studiranja s najmanje 180 ETCS bez izbornog iskustva.
5. Predsjednik i član izborne komisije mogu biti lica koja imaju završenu višu školu, odnosno VI stpen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima
manje od 2000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona BiH.

U sastav izborne komisije nastojat će se osigurat zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni Hercegovini, osim ako se izborna komisija sastoji od 3 ( tri) člana kada
ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

Za predsjednika i člana Općinske izborne komisije po članu 2.3. Izbornog zakona BiH NE MOŽE biti imenovana lica: :
1. koja se ne mogu kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7. a ovog Zakona.
2. koja su član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
3. koja su nosilaci izabranog mandata ili su članovi izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. ovog Zakona,
4. koja su kandidati za izbore za bilo koji nivo vlasti,
5. kojim su izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Predsjednik i član Općinske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH NE MOŽE biti
zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima ili osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.
Predsjednik i član izborne komisije NE MOŽE biti lica koja obavljaju izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8. stav 6. Izbornog zakona BiH odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće
ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Kantonalna vlada i Općinsko vijeće, odnosno skupština općine.
Član 2.12. tačka 4. Izbornog zakona BiH : Predsjednik i član Općinske izborne komisije MOŽE BITI predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar Općinskog vijeća, odnosno Skupštine općine ili Gradskog
vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2. ovog Zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3. ovog Zakona.

1. prijavni obrazac ( koji možete preuzeti u kancelariji broj 35.)
2. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt),
3. dokaz o stručnoj spremi kandidata- imenovanog člana izborne komisije, odnosno ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
4. dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog
odbora te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost,
5. obrazac PBA-3 o prebivalištu člana izborne komisije ne stariji od 3 ( tri) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
6. izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,
7. izjavu imenovanog člana izborne komisije da nije obuhvaćen odredbama člana 2. 3. Izbornog zakona BiH, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa,

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ , web stranici općine Teočak i Radiju „Glas Drine“ Sapna.
Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu- Konkursna komisija podnosi pisani izvještaj nadležnom organu u kojem navodi sve relevantne podatke za svaku osobu
koja je podnijela zahtjev po Javnom oglasu. U izvještaju Konkursna komisija vrši klasifikaciju kandidata na one koje ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju ove uslove uz
obrazloženje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa Konkursna komisija obavlja intervju, prema prethodno utvrđenim kriterijima, nakon čega vrši bodovanje i sačinjava rang listu sa redoslijedom kandidata
prema uspjehu ( ukupnom broju bodova) postignutom na intervjuu i istu dostavlja nadležnom organu.
Nadležni organ-Općinsko vijeće Teočak, će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni oglas za imenovanje predsjednika i člana Općinske izborne komisije- NE OTVARAJ“ na slijedeću adresu:

Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu- Konkursna komisija
Centar bb
75 414 Teočak

Za sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 035/755-319

Predsjedavajući Općinskog vijeća Teočak
Nusret Džuzdanović, s.r.