Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni oglas za utvrđivanje kandidata za članove Upravnih odbora ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Teočak

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Tuzlanski kanton 
Općina Teočak 
Općinski načelnik 

Broj:02-04-1614/21 
Teočak: 23.11.2021.godine 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 43. Statuta općine Teočak („Sl.bilten općine Teočak“, broj 5/08 i 2/12), te člana 2.Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje kandidata za članove Upravnih odbora ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Teočak,broj:01-04-06-23-1/21 od 26.02.2021.godine, Općinski načelnik općine Teočak, objavljuje: 

J A V N I O G L A S 
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Teočak 

Opis pozicija: 

Upravni odbor utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,donosi Odluke o usvajanju planova razvoja i poslovanja, nadzire rad i poslovanje direktora a naročito u pogledu upravljanja kapitalom i imovinom, razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju, predlaže raspodjelu dobiti odnosno sanaciju gubitka u poslovanju, imenuje i razrješava direktora, donosi i usvaja finansijski plan,usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju, donosi pravilnik i druge akte preduzeća, obavlja i druge poslove propisane Zakonom i drugim aktom. 
Predsjednik Upravnog odbora rukovodi sjednicom odbora, stara se o pripremi materijala za sjednicu odbora, o izvršavanju akata odbora te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i aktima ustanove. 
U skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Javne ustanove JU Centar za socijalni rad Teočak, Upravni odbor broji tri (3) člana od kojih su dva (2) člana iz reda osnivača (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), a jedan (1) član iz reda zaposlenika ustanove. 
Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 
Imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa uslovima utvrđenih aktima ustanove i ista se isplaćuju iz sredstava ustanove. 

Kandidati za predsjednika, odnosno članove Upravnog odbora iz tačke 1. ovog oglasa moraju ispunjavati slijedeće uslove: 

Opći uslovi: 
– da je državljanin BiH, 
– da je stariji od 18 godina, 
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske odgovornosti na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog oglasa, 
– da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH, 
– da nije član izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 
– da nema privatni finansijski interes u organima za koje se kandiduje, 
– da nije osuđen za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
– da nije stariji od 65 godina, 
– da nije kažnjavan za privredni prestup i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti. 

Posebni uslovi: 
– da ima VSS, VŠS ili SSS stručnu spremu s tim da kandidati sa VSS i kandidati čije zanimanje je iz oblasti koja je srodna osnovnoj djelatnosti ustanove imaju prednost, 
– da ima najmanje 3 godine radnog iskustva, 
– da nije član drugog upravnog /nadzornog odbora, drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste kandidat će dostaviti propisanu i ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana, 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti: 
– izvod iz matične knjige rođenih, 
– uvjerenje o državljanstvu, 
– diplomu ili uvjerenje o diplomiranju(ovjerena fotokopija), 
– ovjerenu izjavu da kandidat nije kažnjavan u oblasti privrednog prestupa i da munije izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, 
– ovjerenu izjavu da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, 
– potvrdu nadležnog organa o radnom stažu iz kojeg je vidljivo da ima najmanje 3 godine radnog staža, 
– ovjerenu izjavu da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak, niti je otpušten iz organa državne službe kao posljedica disciplinske mjere(ne starije od šest mjeseci) 
– ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (ne starije od šest mjeseci), 
– ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH /odnosno FBiH, 
– ovjerenu izjavu da nema finansijski interes u reguliranom organu, 
– ovjerenu izjavu da kandidat nije član drugog upravnog /nadzornog odbora, a ukoliko jeste onda ovjerenu izjavu da će u roku od sedam dana od dana konačnog imenovanja podnijeti ostavku na tu poziciju, 
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su dužni dostaviti kada budu konačno imenovani na poziciju. 

Svi kandidati koji budu ispunili opće i posebne uslove će biti uvršteni na listu kvalificiranih kandidata i isti će biti pozvani na intervju. 

Nakon obavljenog intervjua Komisija će putem pismene preporuke predložiti Općinskom načelniku rang listu sa kandidatima za imenovanje kandidata u Upravni odbor. 
Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. 
Kandidati koji ne budu pozvani na intervju u roku od 10 dana po okončanju oglasa smatraju se kandidatima koji nisu ispunili uvjete, bez posebne obavijesti. 
Komisija zadržava pravo da vrši neovisnu provjeru dostavljenih dokumenata ili podataka iz dokumenata. 

Oglas će objavljen u Službenim novinama F BiH, dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Općine Teočak www.teocak.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Teočak. 
Oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana poslednjeg objavljivanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBIH. 

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću, a kopija Omudsmanima F BiH. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili putem preporučene pošte, na pisarnicu općine Teočak sa naznakom “Prijava na javni oglas za upravni odbor -ne otvaraj” na adresu Općina Teočak-Centar bb 75 414 Teočak “Komisija za izbor predsjednika i članova upravnih odbora”. 

Neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Općinski načelnik 
Tajib Muminović