Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pozivi

Općinska rang lista za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020.godinu

Komisija za dodjelu stipendija Općine Teočak je,nakon provedenog Javnog oglasa za dodjelu stipendija u akademskoj 2019./2020.godini, okončala rad i utvrdila Rang listu za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2019./2020. godinu.

Rang lista je objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Teočak i istu možete pogledati ovdje!

Teočak, 09.07.2020.godine

Oglas za dodjelu općinskih stipendija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA TEOČAK
OPĆINSKO VIJEĆE TEOČAK
Komisija za dodjelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 7.Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni bilten Općine Teočak”,broj:1/10, 03/13 i 3/19), Komisija za dodjelu studentskih stipendija, r a s p i s u j e:

JAVNI OGLASza dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2019./2020. godinu

1. Raspisuje se javni oglas za stipendiranje 20 (dvadeset) redovnih studenata dodiplomskog i studenata postdiplomskog studija čije školovanje traje u kontinuitetu, odnosno studenata koji su nakon
okončanja dodiplomskog studija, bez prekida školovanja, upisali postdiplomski studij u akademskoj 2019./2020.godini.
2. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2(dvije)godine do dana raspisivanja konkursa kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa
područja Općine Teočak na područje Općine Ugljevik.
3. Lica koja se prijave na javni oglas dužna su dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) zahtjev za stipendiju
b) rodni list
c) uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
d) dokaz da je redovni student (uvjerenje)
e) prosjek ocjena sa fakulteta
f) kopiju diplome o završenom fakultetu (za studente postdiplomskog studija)
g) kućnu listu
Za sve članove domaćinstva navedene u kućnoj listi obavezni su priložiti slijedeće dokaze:
– za nezaposlena lica potvrda sa BIRO-a,
– za zaposlena lica potvrdu od preduzeća /firme sa prosjekom plaće,
– za penzionere uvjerenje o visini primanja,te dokaze o primanjima po bilo kom osnovu članova porodice,
– potvrdu o pripadnosti roditelja jednoj od boračkih populacija,
– za ostale članove domaćinstva ukoliko su redovni učenici-studenti uvjerenje o redovnom školovanju,
– potvrdu ili uvjerenje ukoliko je učenik generacije srednje škole.
h) ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da nije korisnik stipendije od neke druge institucije
i) potvrdu ili nalaz zdravstvene ustanve ukoliko uži član porodice boluje od teške i trajne bolesti ( nalaz ne starij od 6 mjeseci)

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu općine Teočak ili preporučeno poštom na adresu: Općina Teočak-Centar bb. 75414 Teočak, Komisija za dodjelu studentskih stipendija,
sa na naznakom “Prijava na Javni oglas-ne otvaraj”.
Oglas ostaje otvoren u periodu od 22.06.2020. godine do 06.07..2020. godine
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti na telefon 035/756-020 ili lično kod Referenta za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća Teočak,Nedima Dautovića,
kancelarija broj 35.

Oglas će biti objavljen na Radiju “Glas Drine” Sapna, na oglasnoj tabli i web stranici Općine Teočak i oglasnim tablama mjesnih zajednica Općine Teočak

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka (1) Statura općine Teočak(“Službeni bilten općine Teočak” broj: 5/08 i 2/12)
i člana 10. Pravilnika o licitaciji broj 02-19-275/20 od 04.02.2020. godine, a u vezi sa članom 4. Odluke o preuzimanju pokretnih i nepokretnih stvari privremenom upravaljanju
broj 01-02-06-140-1/09 od 05.11.2009.godine i Zaključka općinskog vijeća Teočak broj 01-23-06-48-2/13 od 21.10.2013. godine, Komisija za provedbu postupka licitacije o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS Za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini putem usmenog javnog nadmetanja
Tekst javnog konkursa se može pogledati ovdje!